Oplysninger om persondata til kunder, leverandører og jobansøgere

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Claus Andersen Rustfri Stål A/S Cvr nr. 28291205

 

1. Generelt

Gennem din aftale med Claus Andersen Rustfri Stål A/S indsamles der personoplysninger om dig.

Retningslinjerne for behandling af disse er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

Claus Andersen Rustfri Stål A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), se punkt.3

3. Hvad er personoplysninger?

Claus Andersen Rustfri Stål A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Claus Andersen Rustfri Stål A/S. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Vi bruger kontraktformular på vores hjemmeside, og vi registrerer ikke flere oplysninger, end vi har brug for, og vi videregiver ikke oplysninger til andre.

Retsgrundlag for behandling: Denne behandling er jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Claus Andersen Rustfri Stål A/S består.

Når du køber en service hos Claus Andersen Rustfri Stål A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Claus Andersen Rustfri Stål A/S i en periode på op til 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

Retsgrundlag for behandling: Denne behandling er jf. Bogføringslovens §10.

5. Hvad bruger vi personoplysninger til?

Jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 1, litra c, skal vi oplyse den registrerede om, hvad vi bruger oplysningerne til.

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Claus Andersen Rustfri Stål A/S (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

6. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Som registreret har du jf. Persondataforordningen artikel 15, stk. 1 ret til indsigt i de data vi har registreret om dig.

Du har som kunde hos Claus Andersen Rustfri Stål A/S ret til at få bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

7. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har jf. Persondataforordningen artikel 16, ret til berigtigelse.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødig forsinkelse.

8. Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Claus Andersen Rustfri Stål A/S uden unødig forsinkelse, hvis dine oplysninger bliver behandlet på grundlag af et samtykke og du trækker dit samtykke tilbage (jf. Persondataforordningen artikel 17, stk. 1, litra b) og vi ikke fortsat har et retsgrundlag til behandling af dine personoplysninger.

Du kan ligeledes bede om at få dine oplysninger slettet, hvis dine personoplysninger bliver behandlet ulovligt (jf. Persondataforordningen artikel 17, stk. 1, litra d) eller hvis dine oplysninger kræves slettet for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt (jf. Persondataforordningen artikel 17, stk. 1, litra e).

9. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

10. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret.

11. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på mail bogholderi@clausandersen.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over vores evt. behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Claus Andersen Rustfri Stål A/S